Seria oportú poder inscriure el contracte de lloguer al Registre de la Propietat per poder exercitar el seu dret d’adquisició preferent, o fer valer el temps i la renda pactades davant tercers compradors.

Tan sols podrà inscriure el contracte de lloguer al Registre de la Propietat si disposa de l’escriptura pública o bé elevació a públic del document privat que reculli el contracte de lloguer.

És obligació del arrendador el dipòsit i registre de la fiança establerta en el contracte al INCASOL en el termini de 2 mesos des de la celebració del contracte.

Vostè com arrendatari pot exigir el dipòsit de la fiança posant-ho en coneixement de l´INCASOL, i l’arrendador haurà de fer front a la sanció i el conseqüent recàrrec si han transcorregut més de 2 mesos del lliurament de la fiança.

Tot i així, per donar-li una resposta adequada caldria fer un estudi detingut del seu cas, per tant no dubti a posar-se en contacte amb els advocats de l’Agrupació Defensa Legal si necessita assessorament professional.