L’empresari pot imposar de forma unilateral les mesures que cregui convenients per controlar si els treballadors compleixen amb l’horari de treball. En aquest sentit , l’adopció d’un sistema de fitxatge entra dins de les seves facultats de direcció i control de la mateixa manera que podria obligar als treballadors a fer-los signar al entrar i sortir del seu lloc.

En qualsevol cas, els sistemes de control que estableixi hauran de respectar la dignitat i la intimitat dels treballadors, així per exemple en cas de treballadors discapacitats el sistema de control haurà de ser accessible per a ells i tampoc es podrien instal·lar en els serveis o els vestidors per controlar el temps que s’hi estan.